1989-1998

Leedsje 1989

IECH KRIJG DE KRIEBELS

Refrein
Iech krijg de kriebels in mien lief
Es iech die dreij daag binne blief
Mèt karneval dan môt iech d’r oet
Iech krijg de kriebels in mien lief
Es iech die dreij daag binne blief
Gaon alle kaffees in en oet

Koeplèt
Iech voond op zolder in ’n groete eike kas
Van miene opa 'ne awwe sjlippejas
Iech hoop tot heer noe ouch nog pas
Dan höb iech dreij daag langk weer sjpas

Teks en meziek:
Jo Ritzervelt

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma