1999-weijer

Leedsje 2020Meh Höb ste van ze leve.

Refrein 2x:

Meh höb ste van ze leve, van ze leve zoe get mèt gemaak?
Heij vèlt get te beleve, te beleve ’t is alweer ins raak
Wie sjoen is toch ’t leve, jao ’t leve en noe weurt sjpas gemaak
Want mèt de vastelaovend, mèt vastelaovend dan luuch ziech heij ’t daak

Couplet:

Edsje kaom ’n lekker meidske tege
Meh die waor ’n bitteke verlege
Edsje zag kom diech ins effe heij
Es iech diech zeen dan rammelt miech de preij
’T meidske dat woort metein get vrijer
En ging met Edsje unne kaffee weijer
Ze woort aog nog verleef en zugde deep
Höllep leef, en wètste wat ze reep?

Mèt vastelaovend dan luuch ziech heij ‘t daak

Meziek en teks: Marion en Jo Ritzervelt

 

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma