1999-weijer

Leedsje 2000

 


IECH BIN KEPOT VAN DIECH.

Refrein
Iech bin kepot van diech
Och sjat wèls diech mèt miech
Die dreij daag karneval goon viere
Wats diech neet kins dat môtse liere

Koeplèt
Toen iech diech zaog waor iech metein verkoch
Mèt diech goej iech miech dreij daag door de boch
En zeen mien ouge dan op diech geriech
Dan sjtraolt weer ‘ne lach van dien geziech
Iech dink dan:jônge jônge wat ‘m sjtök
Wat höb iech toch vandaag weer ’n gelök

Teks en meziek
Jo Ritzervelt

More Articles ...

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma